top of page
Αναζήτηση

Οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. για το ESGΣτο γεγονός ότι παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών η Ελλάδα υστερεί σχετικά µε άλλες αναπτυγµένες χώρες σε πολλές υποδοµές, και έτσι µπορούµε να πούµε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ξεκινούν από µειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών τους στη λειτουργία τους, στέκεται σε σχετική της εκτενή αναφορά η Net Zero Analytics (ΝΖΑ).


Βασικές αλλά αναγκαίες υποδοµές όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και οι µεταφορές πλησιάζουν σε κόστος αυτό των πιο ανεπτυγµένων χωρών και σίγουρα είναι από τις πιο ακριβές λαµβάνοντας υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδηµα της Ελλάδας έναντι των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης. Όσες ελληνικές επιχειρήσεις καταφέρνουν να διακριθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ξεχωρίζουν από τη στιγµή που πρέπει να αντιµετωπίσουν τις παραπάνω αντιξοότητες.


Ο ρόλος της βιώσιµης ανάπτυξης


Τα τελευταία χρόνια έχει µπει στη ζωή µας η βιώσιµη ανάπτυξη, η οποία φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει τα επόµενα χρόνια. Έχοντας την υποστήριξη πολλών θεσµών (µεταξύ άλλων ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ, το SEC, η ΕΚΤ και πολλοί άλλοι φορείς), καθώς και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και θεσµικών επενδυτών, η βιώσιµη ανάπτυξη έχει πάρει τέτοια δυναµική, που αλλάζει το παγκόσµιο επιχειρηµατικό τοπίο. Είναι τέτοια η ισχύς της, που είναι σαν κάνει επανέναρξη η επιχειρηµατικότητα και να ξεκινάµε µε ένα level playing field.

Η βιώσιµη ανάπτυξη λαµβάνει υπόψη και τα κριτήρια ESG και, παρά το γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις δείχνουν την υγεία µιας επιχείρησης, τα κριτήρια ESG αποτελούν την ηθική της συνείδηση. Η απόφαση για µια στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης για όλες τις επιχειρήσεις είναι επιβεβληµένη και θέµα επιβίωσης για πολλές. Βάσει των τελευταίων οδηγιών της ΕΚΤ, επιχειρήσεις που δεν κάνουν τη µετάβαση σε στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το τραπεζικό σύστηµα ή να επιβαρυνθούν µε επιπλέον κόστος χρηµατοδότησης σε σχέση µε επιχειρήσεις που θα έχουν ικανοποιητική συµµόρφωση σε θέµατα ESG ή ικανοποιητικό ESG score.


H πρόταση της Κοµισιόν για υποβολή εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιµότητας


Τον Ιούνιο του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για µια οδηγία για την υποβολή εκθέσεων για την Εταιρική Βιωσιµότητα (εφεξής CSRD), η οποία, µεταξύ άλλων, τροποποιεί τις υφιστάµενες απαιτήσεις αναφοράς και παρουσίασης µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που υιοθετήθηκε από την Ε.Ε. το 2014 (NFRD). Μέσω της οδηγίας αυτής, θα καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εταιρειών µαζί µε το χρονοδιάγραµµα υποχρεωτικών δηµοσιεύσεων. Υπάρχει συµβουλή προς τις χώρες της Ε.Ε. ώστε η ανωτέρω οδηγία να µεταφερθεί σε εθνικό νόµο από τα επιµέρους Κοινοβούλια µέχρι το τέλος του 2022. Έτσι, θα υπάρχει η απαιτούµενη διαφάνεια ως προς τις πρακτικές που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση. Ο κύριος στόχος της οδηγίας CSRD είναι να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες παρουσιάζουν δηµόσια επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες βιωσιµότητας που αντιµετωπίζουν, καθώς και τις επιπτώσεις που έχουν στους ανθρώπους και το περιβάλλον (εδώ εννοείται η αρχή της διπλής σηµαντικότητας που ουσιαστικά φανερώνει τον τρόπο µε τον οποίο ζητήµατα βιωσιµότητας επηρεάζουν τις επιδόσεις, τη θέση και την εξέλιξη της εταιρείας όσο και τον αντίκτυπο στους ανθρώπους και το περιβάλλον). Σύµφωνα µε την οδηγία, οι αναφορές βιωσιµότητας θα πρέπει να είναι "συγκρίσιµες, αξιόπιστες και εύκολο να εντοπιστούν και να χρησιµοποιηθούν από χρήστες µέσω ψηφιακών τεχνολογιών". Οι αναφερόµενες πληροφορίες θα πρέπει να συνάδουν µε τους κανονισµούς της Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένης της ταξινοµίας της Ε.Ε. (η οποία περιλαµβάνει ένα σύστηµα ταξινόµησης που καθορίζει έναν κατάλογο περιβαλλοντικά βιώσιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων).Σε τρεις φάσεις η εφαρµογή του CSRD


Με βάση το πλαίσιο του CSRD, η εφαρµογή του στις επιχειρήσεις που επηρεάζονται άµεσα χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση, η οδηγία αφορά όλες τις εταιρείες που το οικονοµικό έτος 2024 διαπραγµατεύονται σε ρυθµιζόµενη αγορά (εξαιρούνται οι µικρές επιχειρήσεις) και τις µεγάλες εταιρείες ή οµίλους εταιρειών που ξεπερνούν το κριτήριο των 500 εργαζοµένων κατά µέσο όρο κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς (οι περισσότερες εταιρείες επηρεάζονταν ήδη από την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2014 για τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών – NFRD). Αναφέρεται, επίσης, ότι οι µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2026 να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις γ